Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Generalforsamling lørdag den 5. maj 2018
Formandens beretning

 

I 2017 var det som i de foregående år, vejvedligeholdelse incl. afvanding samt broopsætning og -nedtagning på stranden, som grundejerforeningen i det væsentligste beskæftigede sig med.

Som nævnt ved sidste års generalforsamling, har grundejerforeningen haft gode erfaringer med at anvende knust asfalt til vejvedligeholdelse. Derfor er dette i 2017 udlagt på Hummervej fra Ørredvej til svinget ved Vandkærholmsvej samt på Laksevej, hvor den stiger mod Ravnsvej.

Med hensyn til Hummervej ned mod Vandkærsholmsvej, henvendte vi os til vejlauget for ”Det lodne Hoved” for at blive enige om en økonomisk fordeling. Vi har desværre ikke mødt nogen vilje til samarbejde – men vi har ikke opgivet fremtidige muligheder. Som helhed er det vor opfattelse, at vore veje er i god stand for et sommerhusområde – men det evige paradoks er: Jo bedre veje, jo hurtigere køres (støves) der – på trods af 20 km skiltning !

Der er ingen nedsivning i vejbaner af asfalt, og derfor er der nu mere opmærksomhed på at aflede vandet langs vejsiderne. Dette er udført på Højbovej i rabatten ud for vandværksgrunden, hvor der er fjernet noget af den eksisterende opkant, således at vandet kan bortledes til en ny faskine.

Som det er enhver bekendt, har nedbørsmængderne de seneste 6 – 8 måneder været ekstreme, og det volder også problemer i vort område. I den forbindelse er det således, at vand fra tagflader og befæstede arealer skal afledes på egen grund, - men vand fra eksisterende dræn, kildevæld m.v. må ikke lukkes, jfr. Vandløbsloven.

I okt. 2017 fik grundejerforeningen en henvendelse fra Syddjurs Kommune med varsel af påbud om at lukke vejbrønden ved Ravnsvej 18 (udfor Ålevej), fordi den tilfører regnvand til spildevandssystemet. Da denne brønd afvander store dele af Ravnsvej, Hummervej og Ålevej er den absolut nødvendig. Med assistance fra vor advokat har vi svaret Kommunen, at brønden er lovlig anlagt og en lukning kræver etablering af anden afvanding. Den 6. feb. modtog vi via vor advokat svar fra Syddjurs Kommune om at varslet var trukket tilbage da det ikke var tilstrækkelig begrundet. Samtidig var svaret, at Kommunen fastholder sit krav om, at vejbrønden skal frakobles og at et nyt varsel vil blive fremsendt. Grundejerforeningen er derfor gået ind i en konstruktiv dialog med Syddjurs Kommune. Det sikre og økonomisk bedste forslag er at brønden bevares og tilsluttes en ny ”tør ledning” med fald til en ny brønd nedenfor Ravnsvej 8 hvorfra vandet løber videre som overfladevand mod Kystvejen. Denne løsning er godkendt af Syddjurs Kommune. Anlægssummen for denne løsning anslog vi til noget over kr. 100.000 incl.moms. Til vor store glæde har vor entreprenør sendt os en estimeret pris på kr. 85.000 incl. moms. Dette tilbud anbefaler bestyrelsen vi tager imod som en fast pris og til udførelse snarest.

Ved efterårets nedtagning af badebroen viste det sig ikke muligt at samle det nødvendige antal frivillige, så broen måtte nedtages med assistance fra et byggefirma. Vi har i vinter indhentet en fast pris fra samme firma på udlægning på kr. ca. 9.000 incl. moms, men excl. nedspuling af pæle. Nedtagning vil være lidt billigere. Det er vor holdning, at det må være måden for fremtiden. Der skal dog gøres opmærksom på, at frivillige altid er velkomne til at hjælpe, de bedes henvende sig til broformanden.

Igen i år skal vi opfordre alle til, at se sig om hele horisonten rundt på jeres grund, om der er for store dominerende træer, som kan genere udsynet for jer selv og andre og som vil skabe lys og luft ved at blive fjernet. Vi gør opmærksom på, at græsrabatterne langs vejene skal vedligeholdes af de respektive grundejerne. På græsrabatterne må ikke findes beplantning med træer og buske.

ALLE bedes tilmelde deres betaling til grundejerforeningen til Betalingsservice – det er gratis og letter vort arbejde meget! – Husk bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet. Ingen ønsker at bruge deres fritid på noget unødigt! HUSK  altid at oplyse til kassereren: Ny adresse, telefon nr., e-mail etc. ved ændringer!!  - God sommer.

Steen Pedersen, Fmd.