Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat fra
Generalforsamlingen
søndag den 8. Maj 2016 kl. 10.00-12.00
Ebeltoft Park Hotel
 
 
Formanden Steen Pedersen bød velkommen til de 57 fremmødte personer, hvoraf 32 var stemmeberettigede medlemmer samt til advokat Mads F. Petersen.
 
Dagsordenen blev afviklet som følger.
 
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens valg af advokat Mads F. Petersen som dirigent blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Samt at fuldmagter var godkendt før generalforsamlingen. Og gik herefter over til næste punkt.
 
2. Formandens beretning
Beretningen, der var sendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev vist på skærm og læst op af formand Steen Pedersen, der tilføjede, at vi fremover eventuelt ville bruge knust beton, som på Hummervej, i stedet for asfalt.
Fra salen blev der protesteret og sagt, at man på generalforsamlingen i 2015 har besluttet at fortsætte med asfaltering, man skulle tage det op om 2 år. Bestyrelsen tog det til efterretning. Nogen mente, at ikke alle var interesseret i at få asfalteret.
Fra salen blev der spurgt, om knust beton støver.
Næstformand Ole Tind Andersen, det støver ikke og vi sprøjter stadig med Dustex, da ikke alle veje får knust beton på hele strækningen.
Formanden, har talt med formanden på det Lodne Hoved, vedrørende asfaltering af Hummervej ned mod Vandkærsholmsvej, da de jo også bruger samme strækning, men der var ingen tilslutning. Og vi vil ikke asfaltere, når de ikke er medlemmer.
Dirigenten, bestyrelsen ser på sagen vedrørende asfaltering og tager det op på næste generalforsamling. Kan beretningen godkendes, blev godkendt.
I forbindelse med efterlysning af IT-kyndigt medlem i forbindelse med NETS webforbindelse kontra vort medlemskartotek, som vi kan være i dialog med både telefonisk, på e-mail samt eventuelt et møde som IT-sagkyndig for Grundejerforeningen, når det er nødvendigt, har Jens Kristian Mygent, Brislingevej 4, 8400 Ebeltoft stillet sig til rådighed.
 
Med hensyn til opråb vedrørende hjælp til op- og nedtagning af broen, meldte der sig senere 6 medlemmer.
Der var stor tilslutning på generalforsamlingen til Formandens anmodning om, at grundejerne ser på deres grunde, om ikke man både i skel og inde på grundene kunne skære ned og evt. også tage nogle trætoppe. Da der jo er mange, der har købt grund for udsigtens skyld.
Dirigenten, så er der punkt 3, regnskab og budget ved kasserer Margith Andersen.
 
3. Regnskab 2015 vedrørende Grundejerforeningen og Vejfonden.
Kassereren gennemgik det fremsendte driftsregnskab.
Dirigenten, kan driftsregnskabet godkendes? Godkendt.
Kassereren gennemgik Vejfondens regnskab.
Dirigenten, kan Vejfondens regnskab godkendes? Godkendt.
Dirigenten, så er der forslag til Driftsbudget 2016 og Vejfondens budget for 2016.
Kassereren gennemgik budgettet .
Dirigenten, kan forslaget til budgetterne godkendes? Godkendt.
Dirigenten, kontingent er stadig kr. 300,00 og bidrag til Vejfonden kr. 700,00.
Dirigenten, så er der forslag fra bestyrelsen.
 
Pkt. 4A: Tilføjelse til vedtægternes §2b, vedrørende skader på vejene.
Formanden læste forslaget op.
Dette blev livligt kommenteret fra salen. Nogle var for og andre imod. Teksten bør ændres.
Dirigenten, bestyrelsen omformulerer teksten vedrørende forslag 4A og tager forslaget med på næste generalforsamling.
Dirigenten, så er der Pkt. 4B: Ændring af §12, hvem der tegner foreningen bankmæssigt.
Formanden læste forslaget op.
Dirigenten. Kan forslag 4B godkendes? Godkendt.
 
5. Indkomne forslag
Dirigenten, der er ingen indkomne forslag.
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten: John Melskens og Heidi Ørom fra sommerhusområdet er på valg, John Melskens ønsker ikke genvalg, Heidi Ørom vil gerne fortsætte.
Dirigenten: Er Heidi Ørom valgt, genvalgt. Bestyrelsen foreslår et nyt medlem fra sommerhusområdet ved navn Ole Hummeluhr, S. Jonassens Vej 12, 8400 Ebeltoft, er forslaget godkendt? De er valgt.
Heidi Ørom, fra sommerhusområdet (Genvalgt)
Ole Hummeluhr, fra sommerhusområdet (Nyvalgt)
Valg af suppleanter til bestyrelsen fra helårsområdet:
Dirigenten, er der nogen fra helårsområdet, der melder sig? Ingen meldte sig.
 
7. Valg af revisorer
Ingen på valg.
 
8. Eventuelt
Dirigenten, er der nogen der har noget til eventuelt?
Fra salen kom der flere spørgsmål vedrørende kildevandet, der løber ned ad Ravnsvej til kloaken ud for Ravnsvej 18. Det er ikke acceptabelt.
Formand Steen Pedersen forklarede.
Rejevej 1 har et kildevæld på grunden, hvorved der var dannet en sø, vandet herfra har de ledt ud på Ravnsvej, dette er ulovligt, da denne er en offentlig vej.
Rejevej 1 har ved højtryksspuling den 15. Februar åbnet drænet, så vandet fra deres grund, kommer op af jorden ud for Rejevej 2 og løber ned ad Ravnsvej. Deres dræn skal lukkes hurtigst muligt, så der ikke fortsat løber vand ned ad Ravnsvej.
Grundejerforeningen har været behjælpelig med en undersøgelse af drænets tilslutning og kunnet konstatere, den manglende forbindelse til kloakken ud for Ravnsvej 18, så derfor må de ikke bruge drænledningen.
Rejevej 1 skal, som andre medlemmer med samme problem, lave en faskine på deres egen grund og for egen regning.
Flere medlemmer fortalte, at de også har haft vand inde på grundene, men selv har fået lavet faskine mv., for egen regning, for at få det væk.
Kassereren, viste på skærmen en oversigt over, hvor det var markeret, hvilke parceller, der havde meldt sig ind i grundejerforeningen, vi har i alt 293 medlemmer.
John Melskens takkede ”Brobisserne” for godt samarbejde gennem årene.
Formanden takkede John Melskens for godt arbejde i løbet af årene med en vingave og Margith Andersen for hendes arbejde med at skaffe medlemmer og med at få medlemssystemet op at stå vedrørende Nets mv, ligeledes med en vingave.
Formanden takkede også dirigenten for hjælpen med et gavekort.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
 
Bestyrelsen har 8. maj 2016 konstitueret sig som følger:
  Helårsadresse Sommerhusadresse Øvrig info
Formand
Steen Pedersen
Brobjerg Parkvej 33, 2.th.
8250 Egå
Ørredvej 11
8400 Ebeltoft 
Mobil 22958206
E-mail: steenpedersen@outlook.com
Næstformand
Ole Tind Andersen
Æblehaven 135
8362 Hørning
Krebsevej 66
8400 Ebeltoft
Mobil 40353845
E-mail: tindandersen@teliamail.dk
Kasserer
Margith Andersen
Hammelvej 219
8870 Langå
Højbovej 18
8400 Ebeltoft
Mobil 40964068
E-mail: margith@mail.dk
Sekretær
Heidi Ørom
Krebsevej 68
8400 Ebeltoft
 Mobil 20411941
E-mail: hoel@privat.dk
Ole Hummeluhr
 
Galten Hedevej 21
8370 Hadsten 
S. Jonassensvej 12
8400 Ebeltoft
Mobil: 20905336
E-mail: hummeluhr@mail.dk
   
Ebeltoft, den 11. Maj 2016
 
_____________________________
Dirigent
Advokat Mads F. Petersen