Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Grundejerforeningen for Egsmark Bakker

Referat fra Generalforsamlingen søndag den 5. Maj 2018
kl. 10.00-12.00 på Ebeltoft Strand.

Formanden Steen Pedersen bød velkommen til de 40 fremmødte personer, hvoraf27 var stemmeberettigede medlemmer samt til advokat Mads Petersen.

Dagsordenen blev afviklet som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens valg af advokat Mads Petersen som dirigent blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen fuldmagter, hvorefter han gik over til næste punkt.

2. Vandafledning på Ravnsvej

Lone Gyldenløve Larson fra Syddjurs Kommune har meldt afbud.

3. Formandens beretning

Beretningen, der var sendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev vist på skærm og læst op af formand Steen Pedersen.

Læs beretningen her

Dirigenten: Er der spørgsmål til beretningen?

Fra salen: Hvad med det vand, der som foreslået, løber fra Ravnsvej 8 og ned over Kystvejen, vil det ikke løbe ind i vore indkørsler? Og hvad med grus og småsten fra Makrelvej? Pumpeværket ved stranden kan ikke tage alt det vand, der kommer ned i værket. Det stiger vand op i huset, toilet mv.

Formanden: Vi har haft møde med Syddjurs Kommune, hvor vi har fået tilladelse til at overfladevandet løber over Kystvejen. Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at det ikke løber ind i indkørslerne. Med hensyn til Kystvejen og pumpeværket, er det Kommunens problem. Samtidig har vi sendt plan til Kommunen vedrørende udledning af overfladevandet, hvor de så, ifølge vort møde med dem, ville godkende arbejdet.

Men de har åbenbart skiftet mening. Vi har ikke fået svar endnu. Så vi sender nu anmodning om godkendelse via vor advokat Mads F. Petersen. Vi vil gerne samarbejde med Kommunen med hensyn til at forhindre gener for medlemmerne, i det omfang vi kan.

Næstformanden: Med hensyn til oversvømmelse i husene, det er fordi rørene langs kysten til pumpe-værket er for små.

Dirigenten: Derfor er overfladevandet et problem.

Fra salen: Hvad med tilbuddet på kr. 85.000. Og hvad med faskinen, der blev lavet, virker den ikke?

Formanden: Det indsendte tilbud består af kr. 68.000 + moms. Med hensyn til faskinen, viser det sig at være et kildevæld og det kan/må vi ikke stoppe. Vi har indhentet et tilbud vedrørende afledning af vandet fra Rejevej 2 til Ravnsvej 18. Dette vil koste kr. 38.000 + moms. Dette har vi ikke ansøgt om hos Kommunen.

Fra salen: Kan man ikke vente med at tage broen ind til efter efterårsferien. Hvad med at få en fast bro?

Formanden: Det kommer an på vejr og vind. Vi ser på sagen. En fast bro vil være alt for dyr.

Kassereren forklarede, hvordan de har afhjulpet vandafledning på Højbovej. Medlemmer kan gøre meget for selv at afhjælpe vandafledning.

Fra salen: Husk at få noteret/underskrift vedrørende udledning af vand over Kystvejen.

Dirigenten: Det er ikke ført til protokols. Vi er nødt til at følge Miljølovgivningen.

Fra salen: Der er problemer ved stikvejen til Hummervej ud for nr. 30-38 i forbindelse med afledning gennem "grøft" afvand til faskinen.

Formanden: Vi ser på det, tak for response.

Dirigenten: Er der yderligere bemærkninger, ikke, så er beretningen godkendt.

Dirigenten: Så er der punkt 4, regnskab og budget ved kasserer Margith Andersen.

4. Regnskab 2017 vedrørende Grundejerforeningen og Vejfonden.

Kassereren gennemgik det fremsendte regnskab.

Dirigente: Kan driftsregnskabet godkendes? Godkendt.

Kassereren gennemgik vejfondens regnskab.

Dirigenten: Kan Vejfondens regnskab godkendes? Godkendt.

Dirigenten: Så er der forslag til Driftsbudget 2018 og Vejfondens budget for 2018. Kassereren gennemgik budgettet

Dirigente: Kan forslaget til budgetterne godkendes? Godkendt.

Dirigenten: Så er der punkt 5, forslag fra bestyrelsen.

Pkt. 5A: Uændret kontingent.

Kan det godkendes? Godkendt.

Pkt. 5B: Vedtægtsændringer:

§ 2a blev bibeholdt og §8, § 10b samt § 15 blev rettet til.

Et medlem havde forslag til yderligere en vedtægtsændring, kan ikke vedtages nu. Sender den til næste generalforsamling.

Dirigenten: Kan vedtægterne vedtages? Blev vedtaget.

Se de nye vedtægter her

6. Indkomne forslag.

Dirigenten: der er kommet forslag fra et medlem vedrørende § 2A, bør ikke fjernes, da vi så vil blive betegnet som en Vejfond. Øvrige rettelser er ok. Er taget til efterretning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten: Heidi Ørom og Ole Hummeluhr fra sommmerhusområdet modtager ikke genvalg.

Dirigenten: Er der nogle forslag eller nogen der melder sig.

Formanden: Bestyrelsen foreslår:

Bjarne B. Markussen (fra sommerhusområdet) samt
Erik Lemming (fra helårsområdet)


Dirigenten: Er begge valgt? De er valgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen fra helårsområdet:

Dirigenten: Torben Hornbæk vil gerne. Er han valgt? Er valgt.

8. Valg af revisorer:

Dirigenten: Der er ingen på valg.

9. Eventuelt.

Dirigenten: Er der nogen der har noget til eventuelt.

Fra salen: Vi betaler rigeligt i skat til Kommunen, så det er for dårligt, de ikke vil være med til at betale til vandafledning.

Næsiformanden: På mødet med Kommunen, talte vi om partsfordeling, det er brugt tidligere , men Kommunen vil ikke give en krone.

Formanden: Kommunen er svære at have med at gøre.

Fra salen: Ved nedlægning af fiberkabler er stien fra Ravnsvej og op til det fredede område ødelagt/kørt op.

Formanden: Jeg kontakter entreprenøren.

Fra salen: Hvem behandler sagen vedrørende vandafledning.

Formanden: Lone Gyldenløve Larson.

Fra salen: Har Grundejerforeningen lagt knust asfalt på Højbovej? Belægningen er for høj. Hvem har vi som entreprenør vedrørende vandafledning?

Næsiformanden: Ja det har vi, Claus Andersen ser på sagen. Vedrørende vandafledning har vi Balle Entreprenørforretning.

Formanden takkede Heidi Ørom for godt samarbejde med et gavekort. Ole Hummeluhr var desværre ikke til stede, så gavekortet udleveres senere.

Formanden takkede også dirigenten for hjælpen med et gavekort.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Bestyrelsen har 5. maj 2018 konstitueret sig: Klik her