Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Formandens beretning

ved generalforsamling lørdag d. 4. maj 2019


Vejforbedringer og –vedligeholdelse har vi også i 2018 brugt de fleste penge og tid på. Således er den
sidste del af Højbovej asfalteret, og der er etableret afvanding til græsrabatterne. Øvrige veje er
vedligeholdt med stabilgrus og knust asfalt. Der er drøftet asfaltering af den yderste del af Krebsevej ved
Tinghøjvej.

Det som vi talte om på sidste års generalforsamling vedr. afvanding af Ravnsvej fra omkring nr. 12 og
ned mod Kystvejen, er IKKE kommet videre. Syddjurs Kommune foreslog efterfølgende i stedet, at vi
foretog nedsivning i græsrabatten mod øst. Dette har vi i mail den 29. august 2018 afvist at udføre, pga.
der er helt utilstrækkelige muligheder og kapacitet til nedsivning. Dette har Kommunen ikke svaret på.

Badebroen har flere medlemmer ønsket, skulle blive stående til efter efterårsferien, og det var også vor
plan. Men den 21.-22. sept. kom stormen ”Knud” med blæst og højvande og flere broelementer rev sig løs
og drev ind på stranden. Vi besluttede derfor at tage broen ind og ”redde stumperne”. Dette blev udført
hurtigt og effektivt af det tømrerfirma, vi har tilbud fra som fast firma til opgaven. De som ønsker at
assistere, bedes henvende sig til broformanden. I efteråret 2019 vil optagning af broen forsøgsvis blive
rykket til uge 43.

Vi har kontakt med vejforeningen på ”Det lodne Hoved”, men vi har ikke opnået økonomisk samarbejde
– der er tilsyneladende ikke vilje hertil hos medlemmerne i deres område – Vi har god kontakt med
foreningens formand, og vi arbejder på at opnå et samarbejde.

Når medlemmer i vor forening henvender sig til bestyrelsen, vil det være en stor lettelse, hvis
henvendelsen er direkte til det bestyrelsesmedlem, som tager sig af det relevante område – altså vedr. veje
til vejformanden, vedr. badebro og strand til broformanden og vedr. kontingent og medlemsdata til
kassereren.

Bestyrelsens har eet hjertesuk: TILMELD BETALING AF KONTINGENT TIL BETALINGSSERVICE – OG BETAL TIL TIDEN! –
Bestyrelsen arbejder frivilligt og uden løn og skal ikke bruge sin fritid på at inddrive kontingent pga. sjusk
(beklager ordvalget).

Vi ser meget gerne, at flere deltager i generalforsamlingen, og vi opfordrer til mere dialog – og ikke kun
når der er et hul i den vej, I benytter. Grundejerforeningen er oprettet for vi kan varetage
fællesanliggender også bestyrelsesarbejdet. Dette skal ikke år efter år pålægges de samme personer, når vi
blandt medlemmerne har mange meget velegnede og kompetente personer ! – Mød op og deltag i
foreningens arbejde !

Endnu et hjertesuk som har lydt før: Se jer om på jeres grund og beskær eller fæld store
udsigtsbegrænsende træer, også træer som kan genere jeres naboer. Det er et godt bidrag til det gode
naboskab.

PS: I år er 3 på valg til bestyrelsen, hvoraf 2 ikke modtager genvalg. Tænk over, om blot een fra
Jeres husstand kan stille op til 2 års bestyrelsesarbejde ? Der er ca. 300 grundejere indenfor vort
område, hvor kommunen har frasagt sig vejvedligeholdelse og pålagt at melde os ind i
grundejerforeningen. Dermed har vi alle ansvar for at få grundejerforeningen og dens opgaver til
at fungere. (Et tænkt eksempel: Hvis alle 300 grunde tog en 2-årig periode i bestyrelsen, ville der gå
60 år til næste gang).

Vi efterlyser bl.a. en It-kyndig, som kan varetage vores hjemmeside. Så venligst meld dig.

I år er kassereren på valg og derfor imødeses opstilling af medlem med blot mindre kendskab til regnskab.
Vi ser frem til et godt kommende år.

Steen Pedersen, fmd.