Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat af ordinær generalforsamling


Lørdag, d. 4. maj 2019 kl. 10.00-12.00
Ebeltoft Strand, Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft

 

1. Valg af dirigent
Mads E. Petersen valgt til dirigent.

2. Beretning v formand Steen Pedersen
Beretning afholdt med udgangspunkt i udsendt skriftlig beretning.
Herudover orienterede formanden om, at bestyrelsen af økonomiske årsager ikke har ønsket at
modtage nyt sommerhusområde i grundejerforeningen.
Der har været møde med grundejerforeningen "Det lodne hoved" for at få dem til økonomisk at
bidrage til vedligeholdelse af fælles veje, der forventes taget op på deres generalforsamling.
Beretning godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 v. Margith Andersen
Kassereren gennemgik regnskab for såvel grundejerforeningen som vejfonden.

Grundejerforenings regnskab 2018
Vejfondens regnskab 2018

Der blev nænnere redegjort for udgifter til badebro, fællesarealer og støvbekæmpelse.
Der er ingen planer om yderligere asfaltering.
Der blev spurgt til, om man som privat lodsejer evt. i fællesskab må bekoste asfaltering. Svar: Dette
forudsætter godkendelse af grundejerforeningens bestyrelse.
Regnskab for grundejerforeningen og vejfonden godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 herunder fastsættelse af kontingent
Budget for vejfond og grundejerforening for 2019 fremlagt og godkendt.
Der var en drøftelse af, hvor vidt der bør foretages yderligere asfaltering. Der blev fremlagt
argumenter for og imod i en nuanceret drøftelse. Bestyrelsen tager drøftelsen med i sit videre
arbejde.
Kontingent er uforandret 300 kr.lår til grundejerforeningen og 700 kr.lår til vej fonden.
Der blev udtrykt anerkendelse af bestyrelsens arbejde.

5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen.

6. Indkomne forslag
Der er indkommet forslag fra Alfred Lage om en vedtægtsændring af pkt. 2b, således at vedtægten
tilpasses til praksis vedr. vejvedligeholdelse.

Forslag til ny pkt 2b.:
Det er endvidere Grundejerforeningens formål at vedligeholde de i § 3 nævnte medlemmers private
fællesveje. Vedligeholdelse af et vejstykke er betinget af, at det pågældende vejstykke har direkte
sammenhæng med det samlede vejsystem.
Forslaget blev vedtaget.

Under behandlingen blev der fremsat ønske om, at evt. forslag til generalforsamlingen senest 14
dage før generalforsamlingen blev offentliggjort på foreningens hjemme side. Dette forslag var der
bred tilslutning til.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Forslag til bestyrelsen:

Ole Jacobsen, Højbovej 1
Ole Tilsted, Krebsevej 37

Begge blev valgt til bestyrelsen.

Forslag og valg af suppleanter:

Ole Carstens, Hummervej 57
Flemming Knudsen, Krebsevej 5

Begge blev valgt til suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer
 

Tina Hansen, Hummervej 8A
Margith Andersen, Højbovej 18

Begge blev valgt som revisorer.

9. Eventuelt
Forslag om tilslutning til "Nabohjælp"
Spørgsmål til kloakering. Formanden orienterede om fordelingen mellem fast kloakering og
septiktank/sivebrønd.
Sti mellem Rejevej og Krebsevej er ikke vej, hvorfor det bør undersøges, om der kan nedlægges
forbud mod kørsel. Vejformanden undersøger sagen.
Opfordring til selv at drage omsorg for bortskaffelse af hundes efterladenskaber. Forslag til
opstilling af stativ m. hundeposer.
Badebro er opsat.
Vigepligtsregler bør overvejes - vej formanden tager forslaget op.
3 riste ligger så dybt, at der er risiko for skader på biler.

 

Der blev rettet en stor tak til formand og kasserer, der nu trækker sig fra bestyrelsen.

Referent: Bjarne Markussen

Underskrevet af dirigent Mads E. Petersen