Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Referat af ordinær generalforsamling

Lørdag, d. 8. august 2020 kl. 12.00-15.00
Ebeltoft Park Hotel, Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft

 


Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2.  Formandens beretning v. formand Torben Hornbæk.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 v. kasserer Ole Tilsted.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 herunder fastsættelse af kontingent v. kasserer Ole Tilsted.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  1. Forslag om ændring af vedtægter jf. vedhæftede.
  2. Forslag til "Retningslinjer for det gode naboskab".
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
  1. Valg af tre medlemmer. På valg til bestyrelsen er
   Torben Hornbæk - modtager ikke genvalg
   Ole Tind Andersen - modtager ikke genvalg
   Bjarne Markussen- modtager ikke genvalg
  2. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Referat

Ad 1. Advokat Mads Petersen blev valgt til dirigent.


Ad 2. Formand Torben Hornbæk gennemgik beretningen, som var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Spørgsmål fra salen vedr. asfaltering af Hummervej. Formanden begrundede dispositionen i støvproblemer,
som med asfalteringen er afhjulpet.
Der blev videre spurgt til placeringen af hjertestarter. Den er placeret ved kroen.
Formandsberetning godkendt.

Ad 3. Kasserer Ole Tilsted gennemgik regnskab for Grundejerforeningen og vejfonden for 2019.
Regnskaber godkendt.

Ad 4. Kasserer Ole Tilsted gennemgik budget for 2020.
Budget godkendt.

Ad 5. Sekretær Bjarne Markussen gennemgik forslag fra bestyrelsen.
a. Forslag til ændringer af vedtægter blev gennemgået.
Ændringsforslag godkendt.

b. Forslag til "Retningslinjer for det gode naboskab" blev gennemgået
Retningslinjer blev godkendt.

Ad 6. Bortfalder, da der ikke var indkommet forslag.

Ad 7. Valg af bestyrelse
Ole Tind Andersen udtræder efter 1 år af valgperioden. Flemming Knudsen, Krebsevej 5, indtræder som
suppleant for resten af valgperioden.

Forslag:
Ole Gravesen, Højbovej 5
Hanne Kjær, Krebsevej 34
Ole Gravesen og Hanne Kjær blev valgt.

Forslag til suppleant:
Karlo Andersen, Hummervej 24.
Karlo Andersen blev valgt.

Ad 8. Margit Andersen, Højbovej 18 blev foreslået og valgt til revisor.

Ad 9. Evt.
Der blev fremsat forslag om at etablere chikaner for at dæmpe farten i området.
Bemærkning: Fartdæmpende foranstaltninger skal godkendes af kommunen og vil udløse en krav, der
bevirker, at det ikke vil være realistisk at gennemføre.
Der blev også spurgt til etablering af hajtænder/ubetinget vigepligt i stedet for almindelig vigepligt.
Der blev spurgt til, om der kunne rejses krav til udlejningshuse og de gener, der er forbundet hermed.
Bemærkning: Så længe lovgivningen overholdes, kan der ikke stilles specifikke krav.
Overvejelser vedr. eventuel etablering af ny badebro blev drøftet. Bestyrelsen arbejder videre hermed.
Formanden takkede dirigenten og de afgående medlemmer af bestyrelsen.