Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Formandens beretning ved generalforsamlingen, lørdag d. 8. august 2020.

Beretningen deles op i hovedpunkter:

Vejene

  • Højbovej har fået lavet to nye strækninger med skærverender til nedsivning af overfladevand. Senere skal opkanter i vejsiden
  • fjernes.
  • Hummervej fra 53 og op til Søren Jonassensvej er blevet asfalteret.
  • Krebsevej ved Tinghøjvej er blevet asfalteret (ca. 30 m) - blev pga. pengemangel ikke færdiggjort, da man lavede det store projekt på Krebsevej.
  • Desuden er der lavet en lille vejomlægning ved Højbovej 36-40.

Ellers har der kun været alm. vejvedligeholdelse, som vi har fået stor ros for, af flere medlemmer. Vi har endda fået et frivilligt bidrag fra et medlem af Det Lodne Hoved pga. ovennævnte. Dog vokser træerne ikke ind i himlen, da der også har været nogle klager over vore dispositioner ang. vejene. I stedet for, at henvende sig til bestyrelsen, med ønsker om nye tiltag i vores område, vælger nogle at skrive til bestyrelsen og true med at melde sig ud af fællesskabet, hvis ikke ens interesser bliver imødekommet. Vi har altid været villig til at se på alle
henvendelser, på en positiv måde, og vi ønsker ikke, at gøre forskel på noget eller nogle. I den forbindelse, kan vi meddele at entrepr. Claus Andersen igen varetager vores interesser vedrørende veje grønne arealer m.m. Der er ikke planlagt yderligere asfaltering i området.

Kommunens manglende deltagelse i problemet med overfladevand på Ravnsvej betyder, at vi er i gang med en løsning med vandet, som kommer fra en drænbrønd ved Rejevej 2 og ned til Ravnsvej 18, som det første i en forhåbentlig endelig løsning på problemet. Der bliver også lavet en løsning, lidt af samme slags, ved Krebsevej/Laksevej 14/16.

Syddjurs Kommune

Efter lidt divergerende meldinger fra kommunen om, hvem der har den øverste myndighed/råderet over rabatterne, ligger det nu fast, efter at vi har haft vores advokat på, at det er grundejerforeningen. Det giver os en klar indflydelse på, hvordan vi ønsker området skal tage sig ud og passes, til glæde for os alle. I den forbindelse, kan vi oplyse, at når vi lægger en skrivelse i postkassen, eller via mail gør opmærksom på manglende vedligeholdelse af rabatter og veje, eller opstilling af diverse skilte m.m., med en bestemt tidsfrist påskrevet, vil vi derefter
overgive problemet til Syddjurs Kommune for udstedelse af påbud som vejmyndighed. Dog kan vi konstatere, at langt de fleste holder græsslåning, klipning af hække m.v. jævnfør reglerne om private fællesveje rigtig fint. Det er meget de samme, der skal have skrivelser om
manglende overholdelse af gældende regler.

Vi har drøftet muligheden for nye tiltag i forbindelse med træfældning/flisning og bortkørsel af affald. Er der gode ideer og ønsker til en fælles løsning, modtager vi gerne forslag.

Broen

Der har været en del problemer med højvande og storme, så vi nu har måttet udskifte flere pæle og lægter, så vi kan få broen op igen. Der bliver i den forbindelse, brugt en del penge på opstilling, nedtagning og rep. af broen, så måske skulle vi se på muligheden for at investere i opstilling af en ny badebro!

Der er desuden etableret fliser ved vores affaldscontainer, så den er nemmere, at komme til. I skrivende stund, har kommunen givet tilladelse til at bibeholde vores bro i en ny 5 års periode, på vores strandareal, som ejes af Bodil og John Christensen, Vandkærsholm.

Hjertestarter

Har været ude af drift i længere tid, men der er nu lavet aftale om vedligeholdelse, så den skulle snart kunne registreres som aktiv. Til dette giver vi et tilskud på 500,00 kr./året.

Kontingent

Kontingentet fortsætter uændret. Dog er det et kæmpe arbejde, vores kasserer laver, og for at undgå unødvendigt tidsspilde opfordres I alle til at melde kontingentopkrævningen til betalingsservice.

Bestyrelsesarbejdet

Der er ikke det store arbejde fremadrettet. Også af den grund forventer vi, at der er nogle medlemmer, der har lyst til at stille op til bestyrelsen. Vi vil gerne have en med, som er IT-kyndig, der kan varetage vores hjemmeside og skrive lidt referater. Det er vigtigt, at nogen ønsker at gøre en indsats til gavn for alle i området, ellers risikerer vi på sigt at stå uden grundejerforening.

 

Velkommen til den kommende, lidt forsinkede generalforsamling!

Torben Hornbæk
Formand