Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

egsmarkbakker header.jpg

Vedtægter

SOM VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING 1970 MED ÆNDRlNGER 1973, 1976, 1981, 1982, 1983, 1985,
1989, 1995, 200 I , 2003, 2004, 2006, 2009, 2013, 2016, 2018 og 2020.


NAVN
§ 1

Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen for Egsmark Bakker".


FORMÅL
§ 2a

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i alle forhold som grundejere, herunder også over for
Syddjurs Kommune, Region Midtjylland og Staten samt andre offentlige myndigheder og offentlige og private institutioner.


§ 2b

Det er endvidere Grundejerforeningens formål at vedligeholde de i §3 nævnte medlemmers private fællesveje. Vedligeholdelse af et vejstykke er betinget af, at det pågældende vejstykke har direkte sammenhæng med det samlede vejsystem.


MEDLEMMER
§ 3

Grundejere, der har tinglyst medlemskab, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen, enten grunden er bebygget eller ej.
Ligeledes kan grundejere, hvis parcel støder op til grundejerforeningens område, søge om et eventuelt medlemskab af grundejerforeningen.


GENERALFORSAMLING
§ 4

Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af Maj måned.


§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten i henhold til beslutning af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 1/3 af
medlemmerne, som i deres henvendelse til bestyrelsen angiver de forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen.


§ 6

Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen sker til de adresser, som medlemmerne har
anmeldt til bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, kopi af revideret og underskrevet regnskab samt eventuelt reviderede vedtægter.


§ 7

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
indvarslet generalforsamling.
På generalforsamlingen kan kun behandles og tages beslutning vedrørende de indsendte forslag.


§ 8

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingerne.
Hver parcel har en stemme, dog fortabes stemmeretten ved kontingentrestance.
Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til andre stemmeberettigede medlemmer, dog således, at et medlem højst kan
repræsentere en fuldmagt.
Fuldmagter skal afleveres ved generalforsamlingens åbning.
I tvivlstilfælde er fuldmagten først gyldig, når den er godkendt af generalforsamlingens valgte dirigent.
Enhver ordinær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange
medlemmer, der er fremmødt.
Vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal af de i afstemningerne deltagende medlemmer.
Afstemning sker ved håndsopretning, medmindre 4 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.
Over forhandlingen føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen.
Generalforsamlingsreferatet offentliggøres hurtigst muligt efter generalforsamlingen på grundejerforeningens hjemmeside.
Grundejerforeningens originale protokoller, vedtægter, skøder samt andre vigtige skrivelser skal opbevares i grundejerforeningens
bankboks.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af medlemmerne, skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens
modtagelse og med mindst 14 dages varsel.
En sådan ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt.


VEJFOND
§ 10a

Grundejerforeningen har en vejfond, hvis midler tjener som driftskapital ved den i §2b nævnte vedligeholdelse afveje.
Udgifter til snerydning og andre vinterforanstaltninger vedrører ikke vejfonden.
Størrelsen af vejfondens driftskapital beregnes ud fra gennemsnittet af de seneste 3 års vedligeholdelsesudgifter med et tillæg på
30%. Det beregnede gennemsnitstal rundes op til nærmeste hele tusind kr., og det fremkomne beløb udgør driftskapitalen.

Ved ekstraordinære udgifter kan generalforsamlingen beslutte, at vejfonden tilføres supplerende driftskapital.
Bestyrelsen kan ikke disponere ud over beløbsrammen for driftskapital, der er specificeret ovenfor.


KONTINGENT, VEJBIDRAG MV.
§ 10b

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, følger regnskabsåret og skal betales senest den 31. maj
samme år.
Til afholdelse af den i §2b nævnte vedligeholdelse af veje opkræves vejbidrag fordelt ligeligt med en andel pr. parcel.
Opkrævning af vejbidrag foretages sammen med det årlige kontingent.
Ved kontingentindbetaling mv. anvendes betalingsservice.
Ved rykker, grundet for sen indbetaling, pålignes eventuelle omkostninger ved rykkerproceduren.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.


BESTYRELSE OG REVISORER
§ 11

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Medlemmerne afgår henholdsvis 2 i lige år og 3 i ulige år.Der vælges 1 suppleant hvert år. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen og disse afgår på skift. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Revisor vælges for 2 år.


§ 12

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der dog ikke kan forpligte foreningen ud over det
fastsatte årlige kontingent.
Tegningsberettiget er formand og kasserer i forening.


§ 13

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden beslutter det eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller sekretæren.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, men således, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.REGNSKAB
§ 14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

I regnskabet skal vejfonden fremstå som en særskilt konto. Oplysning om bevægelser på kontoen indgår som en del af det samlede
regnskab.
Kopi af revideret og underskrevet regnskab samt eventuelt reviderede vedtægter skal vedlægges indkaldelse til ordinær
generalforsamling.


§ 15

Kassereren skal føre nøje regnskab med alle indtægter og udgifter.
Regnskab og bilag skal forelægges for revisor inden udsendelse til generalforsamlingen.


ÆNDRING AF VEDTÆGTER
§ 16

Ændring af vedtægter sker ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling.


UDTRÆDELSE
§ 17

Ved afståelse af parcel, og dermed udtrædelse af grundejerforeningen, har medlemmet intet krav på grundejerforeningen eller dens midler.
Medlemmer, der afstår deres parcel, bedes meddele grundejerforeningen, til hvem denne afståelse har fundet sted.
Udmeldelse af grundejerforeningen skal ske skriftligt til formanden og den udmeldte er pligtig at betale kontingent for det år, i hvilket udmeldelsen sker.